Aprovació de la Memòria del 2017

El passat 25 de maig, el Patronat de la Fundació va aprovar la Memòria de la Fundació de l’any passat. Les dades més rellevants són les següents:

La Fundació Tutelar Demà té la missió la millora de la qualitat de vida de les persones majors d’edat amb trastorns mentals greus, incapacitades judicialment o en procés, residents a les Illes Balears, a través la seva atenció personalitzada, i/o el suport a les seves famílies, i de la sensibilització social per fomentar el respecte als seus drets i dignitat personal, per tal d’aconseguir la plena integració i normalització en la societat.

S’organitza en 2 serveis principals: el Servei d’Atenció Tutelar i el d’Acompanyament i Pretutela, i duu a terme també activitats de formació, lleure i de conscienciació social, a més de les pròpies d’aquests serveis.

El Servei d’Atenció Tutelar es va concertar amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pel 2017. Va començar l’any amb 19 places autoritzades, i es va ampliar a mitjan any a la vista de les demandes rebudes, fins les 30 places. A final d’any, el Servei atenia 26 persones, amb els següents càrrecs tutelars: defenses judicials, 5; administració judical, 1; curatela, 7; tutela, 11. Va ser atès per una persona a temps complet, com a referent tutelar i coordinadora del servei, i per altres professionals a temps parcial, o com autònoms, amb dedicació creixent així com anàvem acceptant càrrecs, i amb l’externalització de l’àrea d’advocacia i de comptabilitat. A més dels 2 professionals contratats, el servei ha comptat també amb uns 10 voluntaris, amb dedicacions variables, però importants. El servei comporta la part principal del pressupost de la fundació, amb uns 45 mil euros aproximadament.

El Servei d’Acompanyament i Pretutela ha rebut, al llarg de 2017, 33 demandes, provinents tant d’usuaris potencials, de familiars, o de serveis de la xarxa de salut mental, a les que hem donat resposta de manera àgil i ràpida. S’han fet les corresponents entrevistes per valorar els casos i decidir (si la figura de la modificació de la capacitat d’obrar és la més indicada, o no; si convé posar en marxa una remoció; o si la Fundació és la indicada per comprometre’s en el cas). A més, aquest servei s’ocupa de les persones que o bé no necessiten una mesura jurídica de protecció, però sí suports puntuals per temes concrets, o bé estan tutelades per un familiar i la Fundació s’ha compromès a substituir-lo quan sigui necessari. A final d’any, aquest servei atenia a 12 persones.

El 2017 hem rebut un dels premis de l’IMAS-Consell de Mallorca a la innovació social, així com s’ha aprovat el projecte de “Voluntariat amb suport”, a càrrec del 0,7% de l’IRPF, per poder ajudar als nostros usuaris a poder ocupar el seu temps amb activitats personalment i socialment valuoses; i també hem rebut el suport pel 2018 de la Fundació Barceló, per poder reforçar el servei d’acompanyament i pretutela. Igualment s’ha elaborat el projecte de qualitat pel Servei d’Atenció Tutelar, que s’ha posat en marxa el 2018. En resum, al llarg de 2017 la Fundació ha seguit el procés de creixement, consolidació i professionalització del Servei d’Atenció Tutelar.

Amb el concert i l’ampliació del Servei, el volum econòmic de la Fundació ha crescut entorn a un 25% respecte el 2016. Els ingressos han estat de 49.172,74 € i les despeses, han estat de 46.046,17 €, de manera que s’ha obtingut un superàvit de 3.126,57€. És de remarcar que la Fundació té deixats als usuaris del servei d’atenció tutelar 14.596,23 €, en múltiples microcrèdits per fer front a deutes o pagaments sobrevinguts.