Política de qualitat

Antoni Gomila Benejam, com a Director-Gerent de la Fundació Tutelar Demà per persones amb trastorn mental greu, juntament amb Guillem Vaquer Estades, com a president del Patronat, en nom del Patronat de la Fundació en el seu conjunt, ES COMPROMET PÚBLICAMENT a promoure la qualitat del Servei d’Atenció Tutelar de la Fundació i a involucrar a tota l’entitat en aquest compromís.
Aquest compromís amb la qualitat es concreta en la determinació del Objectius de Qualitat del Servei, en la implementació d’un sistema de gestió de qualitat adaptat als requisits establerts per la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, i en implicar a tothom, professionals i voluntaris, en incorporar aquest compromís en la seva activitat quotidiana en el Servei d’Atenció Tutelar. De la mateixa manera, ens comprometem públicament a cercar la millora contínua, tant en la gestió del servei i la fundació, com en l’atenció que presta, i al compliment escrupolós de totes les obligacions legals que la responsabilitat tutelar suposa.
El principi bàsic que inspira aquest sistema de qualitat i el funcionament de la Fundació és oferir un servei centrat en la persona, que reduexi al mínim els costos de gestió i prioritzi l’atenció personal segons els principis de la «decisió amb suport». Un servei d’atenció tutelar substitueix a la família en el suport a la persona afectada d’un trastorn mental greu, i en aquest sentit, ha d’aspirar a que aquesta funció sigui veritablement una font de seguretat i confiança per a la persona atesa. A més, i donat el grau de supervisió externa (Jutjat, Fiscalia, Administració Pública en funció de Protectorat de la Fundació), l’actuació del Servei s’ha de regir els principis de transparència, rendició de comptes i màxima honestedat i responsabilitat en la nostra actuació.

Antoni Gomila (Director) i Guillem Vaquer (President)

Política de qualitat en PDF

Certificat ISO 9001:2015