Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIO TUTELAR DEMA PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL GREU
TITOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa.
Amb la denominació ‘Fundació Tutelar DEMÀ, per a persones amb trastorn mental greu’ es constitueix una organització privada de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, el patrimoni de la qual s’afecta a la realització dels fins d’interés general que es detallen en el Títol II.
Article 2. Personalitat i capacitat.
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar, per la qual cosa pot realitzar tots els actes que siguin necessaris per al compliment de la finalitat per a la que ha estat creada, sempre en el marc de l’ordenament jurídic.
La Fundació és de caràcter privat i naturalesa permanent, de tipus assistencial i benèfic, sense ànim de lucre, que afecta el seu patrimoni a fins d’interés general.
Article 3. Règim.
La Fundació es regeix per la Ley de Fundaciones (Llei 50/2002 de 27 de desembre), per la resta de disposicions legals vigents, i per la voluntat dels fundadors manifestada en aquests estatuts.
Article 4. Ambit territorial i domicili.
La Fundació desenvolupa les seves actuacions en tot el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de poder realitzar fora d’aquest àmbit aquelles actuacions necessàries per al compliment dels seus fins, sempre que sigui en benefici de persones residents en la comunitat balear.
El domicili de la Fundació es fixa a Sóller, carrer Alqueria del Comte, 20. Aquest domicili podrà ser traslladat, per decisió del Patronat, sempre dins l’àmbit territorial balear, havent-se d’inscriure el canvi de domicili en el registre corresponent.

TITOL II FINS I OBJECTE DE LA FUNDACIÓ
Article 5. Principi general.
La Fundació pretén la millora de la qualitat de vida de les persones majors d’edat amb trastorns mentals greus i incapacitats judicialment, a través la seva atenció personalitzada, i de la sensibilització social per fomentar el respecte als seus drets i dignitat personal, per tal d’aconseguir la plena integració i normalització en la societat.

Article 6. Fins.
Són fins d’aquesta Fundació:
1) L’exercici directe de la tutela, curatela o altres figures de guarda, que precisin les persones majors d’edat, residents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que, pel fet de patir una enfermetat mental greu, hagin estat incapacitades judicialment per no disposar de suport familiar, o la família sigui incapaç d’atendre i cuidar d’aquestes persones.
2) L’assumpció, en el seu cas, de la Defensa Judicial dels residents de la CAIB sobre els que s’hagi iniciat un procés d’incapacitació, així com la realització de quantes funcions determini l’Autoritat Judicial en mesures provisionals de defensa i protecció personal i patrimonial de pressumptes incapaços en situació de desampar.
3) Donar suport a la vida independent per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu crònic, acompanyant-les en la seua trajectòria vital, i prevenint situacions carencials.
4) Procurar la integració social i/o laboral dels tutelats en el seu propi medi social.
5) Vetllar per la seua adequada atenció per part dels serveis socials i sanitaris.
6) Formar, orientar i assessorar les persones que exerceixen funcions de tutela.
7) Promoure un marc d’igualdat d’oportunitats en la societat que faciliti la integració social de les persones amb trastorn mental greu.
8 ) Promoure la defensa i la tutela dels drets de les persones amb trastorn mental greu, fomentant el respecte i la valoració de la seua dignitat personal.
9) Impulsar totes aquelles iniciatives dirigides a la concienciació de la societat, així com totes aquelles encaminades a facilitar la integració de les persones amb trastorn mental greu, incloent el suport a la recerca multidisciplinar bàsica i aplicada en aquest camp.
10) Proposar permanentment la col.laboració amb les institucions, les administracions públiques competents, altres fundacions, així com amb els organismes i institucions públiques i privades, per millorar la qualitat de vida de les persones tutelades.
Article 7. Activitats.
Per al compliment dels seus fins, la Fundació realitzarà, entre altres, les següents
activitats:
1) Oferir atenció efectiva i diligent a les necessitats de les persones usuàries de la
Fundació, i donar-les suport emocional i recolzament personal.
2) El.laborar plans d’atenció i seguiment individualitzats.

3) Col.laborar amb institucions públiques o privades, els fins de les quals siguin
semblants als de la Fundació.
4) Subscriure contractes amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
5) Coordinar les seves activitats amb les que realitzin les Administracions Públiques, o altres institucions orientades als mateixos fins i objectius.
6) Posar en coneixement del Ministeri Fiscal la existència de possible causa
d’incapacitació d’una persona. Aquest fet s’haurà de comunicar als familiars de l’afectat si fossin coneguts.
7) Comunicar a l’òrgan judicial competent els fets que podrien donar lloc a causes d’inhabilitat o remoció de tutors i curators.
8 ) Exercir tot tipus d’accions en defensa dels drets dels tutelats o curatelats, i oposar-se a les exercides per altres si procedeix.
9) Recolzar i assessorar les persones que tenguin atribuida la funció de tutela o
curatela, o que exercesquin la pàtria potestat prorrogada.
10) Establir convenis, concerts i contractes, amb persones físiques i jurídiques, per al desenvolupament d’activitats i prestació de serveis als beneficiaris de la Fundació.
9) Comunicar anualment al jutge la situació de les persones baix la responsabilitat legal de la Fundació.
10) Promoure la col·laboració voluntària de delegats tutelars que assegurin una atenció i seguiment de proximitat i amb continuitat.
En tot cas, la Fundació actuarà sempre en interés de les persones amb trastorn mental greu.

TITOL III REGLES BASIQUES PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS FUNDACIONALS
Article 8. Llibertat d’actuació.
El Patronat tendrà plena llibertat pera determinar les activitats de la Fundació tendents a la consecució d’aquells objectius concrets que, segons el seu criteri i sempre dins el compliment del seus fins, siguin els més adequats, convenients o oportuns en cada moment.
Ningú podrà al.legar davant la Fundació un dret preferent a gaudir dels seus beneficis.
Article 9. Finalitat de les rendes i ingressos
Com a mínim, el setanta per cent dels resultats de les explotacions econòmiques que es duguin a terme i dels ingressos que s’obtenguin per qualsevol altre concepte, s’han de destinar als fins fundacionals, deduïdes les despeses incorregudes per a la obtenció de tals resultats o ingressos. La resta, si fos el cas, s’ha de destinar a incrementar bé la dotació fundacional, bé les reserves, segons estimi oportú el Patronat.
La Fundació disposarà de dos anys per fer efectiu el destí de la proporció de les rendes i ingressos a que es refereix l’apartat anterior, a comptar des del tancament de l’exercici en que s’hagin obtingut.
Les aportacions efectuades en concepte de dotació patrimonial, bé sigui en el moment inicial, bé posteriorment, no seran computables als efectes prevists en aquest apartat.

TITOL IV BENEFICIARIS
Article 10. Beneficiaris.
Els beneficiaris seran aquelles persones que, a més de ser residents en la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, reunesquin les següents condicions:
a) Siguin majors d’edat, amb enfermetat mental greu crònica, que hagin vist afectada la seua capacitat per a governar-se a si mateixes, i per aquest motiu, hagin estat incapacitades judicialment, total o parcialment.
b) Estiguin integrades en la xarxa de salut mental i/o de serveis socials, o en les
associacions i altres entitats d’iniciativa social que treballen en el camp de la salut mental, de manera que la seua situació psicosocial estigui supervisada per serveis professionals responsables.c) La Fundació tendrà plena potestat d’acceptar o denegar les tuteles sol.licitades.

TITOL V ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 11. Organs de la Fundació
1) La Fundació s’articula en òrgans de govern i representació, en òrgans de gestió i en òrgans de consulta i assessorament.
2) L’òrgan de govern i representació de la Fundació és el Patronat. Els òrgans de gestió són la Gerència i la Comissió executiva. L’òrgan de consulta i assessorament és el Consell Assessor.
CAPITOL 1: Organ de govern i representació
Article 12. El Patronat.
El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, amb la missió de
garantir la correcta adequació de les actuacions de la Fundació als seus fins
fundacionals i a l’ordenament jurídic.

El Patronat es regirà pels presents Estatuts, i podrà completar i concretar les seues
normes de funcionament.
Article 13. Composició del Patronat.
El Patronat es composarà dels següents càrrecs:
1) President
2) Vicepresidenta
3) Tresorer
4) Vocals
5) Secretari
Els patrons exerciran les seues funcions de manera indefinida, sense perjudici de lo
previst en l’art. 17.
Art. 14. Nomenament i substitució de patrons.
El nomenament de patrons, en cas que sigui necessari, és competència del Patronat.
El termini per cobrir vacants és de dos mesos des que es produeix la vacant.
Perquè els acords de nomenar patrons siguin vàlids es requereix que siguin aprovats per la meitat més un dels membres del Patronat.
Per ser patró de la Fundació cal estar vinculat a l’àmbit de la salut mental, bé com a familiar, com a professional o com investigador acadèmic.
Article 15. Acceptació del càrrec de patró.
1. Els patrons comencen a exercir les seves funcions després d’haver acceptat
expressament el càrrec en un document públic, en un document privat amb la
signatura legitimada per un notari o mitjançant la compareixença realitzada amb
aquest efecte al Registre de Fundacions.
2. També es pot acceptar el càrrec davant el Patronat acreditant-se amb un certificat expedit pel secretari o la secretària, amb la signatura legitimada notarialment.
3. En qualsevol cas, l’acceptació s’ha de comunicar formalment al Protectorat i s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.
Article 16. Cessament dels patrons.
a) Per mort o declaració de defunció.
b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat, d’acord amb lo establert per la Llei.
c) Per no exercir el càrrec amb la diligència prevista, segons estableix l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei 50/2002, si així es declara en resolució judicial.
d) Per resolució judicial a la vista de la responsabilitat pels actes previst en l’apartat 2.E)de l’article 18 de la Llei 50/2002.

e) Per renúncia, comunicada de forma fefaent a la Fundació i al Registre de
Fundacions.
Article 17. Funcions del Patronat
Les funcions del Patronat abarquen a tot el que concerneix el govern, la representació i l’administració de la Fundació, i també a la interpretació i modificació d’aquests estatuts.
Amb caràcter enunciatiu, inclouen les següents:
– Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la Fundació, vetllant en tot moment pel compliment de les seues finalitats.
– Nomenar, d’entre els seus membres, la Comissió Executiva.
– Aprovar el nomenament i cessament del Gerent, a proposta de la Comissió Executiva.
– Proposar i nomenar els membres del Consell Assessor i aprovar-ne el Reglament, a proposta de la Comissió Executiva.
– Aprovar els plans generals de la Fundació, a proposta de la Comissió Executiva.
– Aprovar els programes periòdics de la Fundació, així com els Pressuposts, a proposta de la Comissió Executiva.
– Ser informat de les activitats de la Comissió Executiva i el Gerent.
– Aprovar els eventuals canvis de nom o domicili de la Fundació.
– Aprovar el Balanç Anual, la Memòria Anual i els Comptes de la Fundació, i ordenar la seua remissió al Protectorat.
– Acceptar la recepció de béns o de drets per a la Fundació, sempre que lliurement s’estima que la naturalesa i quantia dels béns o drets adquirits és adequada i suficient pel compliment de les finalitats a les quals s’han de destinar.
– Autoritzar tota casta d’actes i contractes d’adquisició, possessió, administració, venda i gravamen.
– Cobrar tota casta de rendes, fruits, interessos, utilitats i qualsevol tipus de benefici o productes dels béns que integrin el patrimoni o la dotació fundacional de la Fundació
– Efectuar els pagaments necessaris inclosos els de dividends passius i el de les
despeses precises per a recaptar, administrar, i protegir els fons de la Fundació.
– Realitzar les obres i construir els edificis que estimi convenient per a desenvolupar les finalitats pròpies de la Fundació.
– Exercir de forma directa o a través de representants designats expressament, els drets de caire polític i econòmic que corresponguin a la Fundació com a titular d’accions i altres valors mobiliaris i deliberar i votar segons el seu criteri a les juntes Generals, Assamblees, sindicats, Associacions i als òrgans col·legiats rectors de les respectives companyies o entitats emissores exercitant totes les facultats jurídiques atribuídes al titula, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis o documents que estimi convenient.

– Exercir totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació.
– Interpretar els presents estatuts en funció de les determinacions legals aplicables, i desplegar la normativa complementària oportuna.
– Modificar els estatuts que regeixen la Fundació.
– Acordar l’obertura i el tancament dels seus centres i les seves oficines i delegacions.
– Adoptar acords sobre la fusió, l’extinció i la liquidació de la Fundació en el casos establerts per la llei.
– Delegar per un temps determinat les seues facultats en un o més patrons, amb
excepció de l’aprovació del pla d’actuació, els comptes anuals, la modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació, i els actes que requereixen l’autorització del Protectorat.
– En general, qualsevol altra decisió que pugui suposar un benefici de les persones tutelades per la Fundació.
Article 18. Responsabilitat dels Patrons.
1) Els Patrons han de exercir la seva responsabilitat amb la diligència d’un representant legal.
2) Els Patrons respondran davant la Fundació pels danys i perjudicis que causin per actes contraris a llei, o als Estatuts, o realitzats amb negligència. i que afectin
negativament a la Fundació. Quedaran exents de responsabilitat aquells patrons que s’oposin expressament a l’acord determinant de l’acció negligent o dolosa o aquells que provin de forma fefaent que no han intervingut en la seva adopció i execució i que a més desconeixien la seva existència o que, tot i coneixent-la feren tot allò que fou convenient per evitar el mal o negligència.
3) L’acció de responsabilitat la iniciarà, en nom de la Fundació i davant l’autoritat judicial:
– el propi òrgan de govern de la Fundació, previ acord motivat en el que no
participarà el Patró afectat;
– pels Patrons dissidents o absents, en els termes de l’apartat 2 de l’article 17 de
la Llei 50/2002.
Article 19. Funcions del President.
Es responsabilitat del President:
1) Exercir la representació institucional de la Fundació i el seu Patronat.
2) Disposar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Patronat i la
fixació de l’ordre del dia, tenint en compte les propostes dels altres membres del
Patronat, fetes arribar amb antelació a la convocatòria.

3) Presidir les sessions del Patronat, moderar el desenvolupament dels debats,
sotmetre a votació els acords, proclamar els resultats de les votacions i susprendre les sessions per causes justificades.
4) Dirimir amb el seu vot els empats, cas de produïr-se, en les votacions del Patronat, per poder adoptar acords.
5) Visar les actes i les certificacions dels acords del Patronat.
6) Exercir qualsevol altra funció que el Patronat pugui assignar-li.
Article 20. El Vicepresident.
Són funcions del Vicepresident:
1) Substituir el President en cas d’absència, vacant o malaltia, assumint totes les
funcions pertinents.
2) Col.laborar amb el President en l’exercici de les seues funcions.
Article 21. El Secretari.
Correspon al Secretari:
1) Efectuar la convocatòria de les sessions, per ordre del President, i remetre-la als membres del Patronat.
2) Rebre els actes de comunicació dels Patrons amb la Fundació, incloent les
notificacions, peticions de dades, i certificacions.
3) Preparar la documentació necessària pels assumptes a tractar pel Patronat, així com
redactar les actes de les sessions.
4) Expedir les certificacions de les consultes, dictàmens i acords adoptats pel Patronat, amb el vist i plau del president.
5) Custodiar tota la documentació de la Fundació.
En cas de malaltia o absència del Secretari, el Patronat podrà designar un substitut.
Article 22. Els vocals.
Els vocals han de cooperar per al bon funcionament de la Fundació i interessar-se pel compliment dels seus fins.
Poden sol.licitar l’estat de comptes a la Fundació.
S’han de fer càrrec de les funcions que el Patronat en ple pugui delegar-los.
CAPITOL 2: Funcionament del Patronat.
Article 23. Reunions del Patronat i convocatòria

El Patronat es celebrarà, com a mínim, dues sessions anuals i totes aquelles vegades que calgui pel bon funcionament de la Fundació. Correspon al Secretari la convocatòria dels membres, per ordre del President, o bé quan ho sol.liciti un terç dels membres del Patronat amb indicació dels assumptes a tractar. En aquest darrer cas, la convocatòria s’ha de produïr abans de transcorregut un mes; en cas contrari, els sol.licitants podran convocar-la ells formalment, substituint al President i Secretari.
La convocatòria de les reunions serà cursada pel Secretari, amb un mínim de cinc dies d’antelació, i per vies de comunicació ràpides i segures. La convocatòria ha d’especificar la data, lloc i hora de la reunió, en primera convocatòria (la segona serà mitja hora més tard), així com l’ordre del dia.
La documentació corresponent podrà adjuntar-se a la convocatòria. En tot cas, els Patrons han de disposar de la documentació amb al manco tres dies d’antelació a la data de la reunió.
No serà necessària la convocatòria prèvia si, estant presents tots els Patrons,
decideixen per unanimitat la celebració d’una reunió.
Article 24. Deliberació i presa d’acords.
Per a poder celebrar sessions i prendre acords de forma vàlida, cal que, en primera convocatòria, siguin presents el President i el Secretari i al manco, la meitat més un dels membres del Patronat. En segona convocatòria serà suficient la presència d’un terç dels membres de ple dret del Patronat per a la validesa de la constitució.
No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, a no ser que sigui declarat d’urgència pel vot favorable de la majoria dels presents. Els acords seran adoptats per majoria de vots dels presents. Cada Patró tendrà un vot. El President té volt de qualitat en cas d’empat.
No obstant això, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat per aprovar acords que es refereixin a:
a) Reforma o modificació dels Estatuts.
b) Determinació del nombre de patrons de la Fundació.
c) Designació de nous patrons i càrrecs en el Patronat.
d) Cessament de patrons i càrrecs amb causa legal o estatutària.
e) Alienació i gravamen dels béns integrants del seu patrimoni.
f) Aprovació dels comptes i el Pla d’Actuació.
g) La fusió o liquidació de la Fundació.
Article 25. Actes
El Secretari aixecarà acta de les sessions que es celebrin, especificant necessàriament els assistents, l’ordre del dia, les circumstàncies del lloc i el temps de celebració, els punts principals de les deliberacions, si ho sol.liciten els patrons, així com el contingut dels acords adoptats.

En l’acta figurarà, si es demana, el vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i els motius que el motivaren o el sentit del vot favorable.
Així mateix, qualsevol membre del Patronat té dret a sol.licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporti en el moment, o en el termini que establesqui el President, la transcripció de la seua intervenció, incorporant-se a l’acta.
Els membres que discrepin de l’acord majoritari podran formular vot particular per escrit, en el termini de 48 hores, que s’incorporà al text aprovat.
L’acta s’aprovarà al final de la sessió, per tal que els acords tenguin efectes immediats.
CAPITOL 3: ORGANS DE GESTIÓ
Article 26. Comissió Executiva.
1. El Patronat nomenarà entre els seus membres i els membres del Consell Assessor
una Comissió Executiva.
2. Estarà composta entre dues i quatre persones, que hauran de manifestar
explícitament la seua acceptació d’aquesta resposabilitat.
3. La durada del nomenament de membres de la Comissió Executiva serà de dos anys, renovables.
4. La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos.
Article 27. Funcions de la Comissió Executiva.
Són funcions de la Comissió Executiva:
– Proposar els plans generals d’actuació de la Fundació.
– El·laborar, juntament amb el Director-Gerent, i presentar al Patronat, la memòria anual
d’activitats i l’avantprojecte de pressupost.
– El·laborar, juntament amb el Director-Gerent, i elevar al Patronat, el Balanç Anual, la Memòria Anual i els Comptes de la Fundació, i ordenar la seua remissió al Protectorat.
– Proposar el nomenament i cessament del Director-Gerent, així com supervisar la seua actuació en l’exercici del seu càrrec.
– Autoritzar amb caràcter previ les ordres de pagament per import superior als sis mil euros, així com de les convocatòries de contractacions laborals.
– Donar suport al Director-Gerent en la gestió diària de la Fundació.
– Qualsevol altra que pugui delegar el Patronat, de les delegables.
Article 28. La Gerència.

1) El Director-Gerent és nomenat i cessat pel Patronat a proposta de la Comissió
Executiva.
2) Rebrà les retribucions econòmiques que acordi el Patronat, en funció de la dedicació,volum d’activitat i condicions laborals fixades.
3) Pot assistir a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.
4) El Director-Gerent disposarà dels mitjans organitzatius i materials, així com dels recursos humans, necessaris per al compliment satisfactori de les seues obligacions.
Article 29. Funcions del Director-Gerent.
1) La funció principal del Director-Gerent és la gestió i direcció ordinària de la Fundació i del seu personal mitjançant l’execució dels acords del Patronat.
2) La determinació dels beneficiaris, l’acceptació de tuteles i curateles o qualsevol altra figura definida al codi civil i que es pugui incloure a les finalitats fundacionals definits als presents estatuts, en funció dels informes emesos pels serveis tècnics. En tot cas s’hauran d’aportar als expedients tant els informes relatius a la persona tutelada com al seu patrimoni i situació familiar, personal i clínica.
El director gerent del patronat ostentarà la representació de la Fundació als actes previs a l’acceptació de la tutela, curatela o figura jurídica que sigui d’aplicació i també en qualsevol acte administratiu, econòmic o jurídic que es derivi del procés d’incapacitació.
3) L’execució dels plans d’actuació aprovats pel Patronat.
4) Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació, nomenar i separar
el personal contractat, i proposar al Patronat les taules salarials.
5) La contractació, en nom de la entitat, així com l’autorització, disposició de despeses, reconeixement d’obligacions i ordres de pagament, d’acord amb les limitacions establertes en l’article 27 d’aquests Estatuts.
6) Vetllar per l’acertada aplicació de les inversions i dirigir, regular i inspeccionar tots els
serveis que es crein per assolir les finalitats fundacionals.
7) La relació amb els òrgans de l’Administració de Justícia, a través del Letrat
corresponent, en els processos d’incapacitació i tutela, així com l’exercici de la tutela de les persones incapacitades legalment, que sigui assignada a la Fundació.
8 ) Subscriure els convenis, contractes i protocols autoritzats prèviament pel Patronat.
9) Prèvia autorització de la Comissió Executiva, efectuar les convocatòries dels llocs de treball, contractar i supervisar el personal que presti serveis a la Fundació.
10) Ordenar la incoació dels expedients.
11) Les que li delegui el Patronat, la Comissió Executiva i el President.
Article 30. Deure de sigil i protecció de dades personals.

El personal de la Fundació, així com els membres del Patronat, estan obligats a guardar secret sobre totes les circumstàncies personals, jurídiques, mèdiques i patrimonials de les persones sota tutela de la Fundació, i dels seus familiars.
Així mateix, tenen prohibida la participació en operacions mercantils que directa o indirectament poguin ser objecte d’informacions privilegiades o de tràfic d’influències en relació a la Fundació.
CAPÍTOL IV
ÒRGANS CONSULTIUS I DE SUPORT
Article 31. Consell Assessor.
El Patronat podrà crear un Consell Assessor format per persones de reconegut prestigi professional o social en matèria de salut mental, per a rebre consells o recomanacions en relació a l’àmbit d’actuació de la Fundació. El règim de funcionament del Consell Assessor s’establirà en un Reglament que elaborarà oportunament la Comissió Executiva i aprovarà el Patronat.
Article 32. Delegació tutelar.
El patronat podrà acordar la creació de la Delegació Tutelar integrada per delegats tutelars, la funció del qual serà oferir suport personal i emocional a les persones tutelades. El seu funcionament es regirà per un reglament d’ordre intern dictat pel Patronat.
TITOL VI PATRIMONI I REGIM ECONOMIC
Article 33. Patrimoni Fundacional.
El capital fundacional està integrat per tots els béns i drets que constitueixen la dotació de la Fundació, i pels que s’aportin en el futur.
L’administració i disposició del patrimoni correspon al Patronat.
Article 34. Composició del Patrimoni.
El Patrimoni de la Fundació pot incloure tot tipus de béns, drets i obligacions
susceptibles de valoració econòmica.
Tots els béns i drets que integren el Patrimoni han de constar en un inventari.
Article 35. Adscripció del Patrimoni Fundacional.

Els béns i drets que conformen el Patrimoni, així com les rendes que produesquin, quedaran vinculats d’una manera directa i immediata al compliment dels fins de la Fundació. Article 36. Dotació de la Fundació.
La dotació de la Fundació està integrada per tots els béns i drets que constitueixen la dotació inicial, que es fixa en trenta mil euros. Igualment, constituiran la dotació aquells béns i drets que s’aportin posteriorment amb aquest caràcter.
Article 37. Del finançament i dels béns econòmics.
El finançament i els béns econòmics de la Fundació estaran integrats per:
1) Els recursos que provenguin del rendiment del Patrimoni.
2) Les subvencions, ajuts, aportacions voluntàries, donacions i legats que rebi, tant de
persones com entitats, així com les retribucions que es puguin rebre per l’exercici de la
tutela, curatela o defensa judicial, si així es fixa per la autoritat judicial. Les herències es rebran sempre a benefici d’inventari.
3) Els ingressos procedents de les activitats que la Fundació pugui realitzar.
4) Qualssevol altres ingressos o recursos que es pugui percebre o ser atribuït
legalment.
Article 38. Administració.
El Patronat té la potestat d’introduïr les variacions oportunes en la composició del Patrimoni de la Fundació, si resulta aconsellable per la conjuntura econòmica.
Article 39. Règim financer.
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.
La Fundació durà un control adequat de la seua comptabilitat, segons els principis i criteris generals establerts per la normativa vigent.
Article 40. Confecció de pressuposts, rendició de comptes i memòria social
d’activitats.
Anualment, el Patronat ha d’aprovar l’inventari patrimonial de la Fundació, el balanç de situació, el compte de resultats, i la memòria d’activitats, valorant el grau de compliment dels objectius fundacionals. La memòria ha d’especificar també les variacions patrimonials i els canvis en els òrguens de govern, direcció i representació.
Així mateix, el Patronat aprovarà el pressupost corresponent a l’exercici següent, que recollirà clarament les previsions d’ingressos i despeses, amb una memòria explicativa.

Els documents ressenyats, una vegada aprovats pel Patronat de la Fundació, seran remesos al protectorat en un termini màxim de sis mesos posteriors al final de l’exercici a que corresponguin, per al seu examen i posterior depòsit en el Registre de Fundacions, amb l’excepció del pressupost, que es presentarà al protectorat en el darrers tres mesos de l’exercici anterior a la seua aplicació, als mateixos efectes.
Si es dóna el cas d’assolir el nivell ecònomic previst per la llei, els anteriors documents es sotmetran a auditoria externa, que també es remetria al protectorat en un termini màxim de tres mesos des de l’emissió de l’informe d’auditoria.

TITOL VII DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ, EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 41. Modificació dels Estatuts.
Per acord del Patronat, podran ser modificats aquests Estatuts sempre que resulti necessari per a la continuitat de la Fundació. Per aprovar un canvi d’Estatuts, serà precís un quòrum favorable de, com a mínim, la meitat més un dels membres del Patronat. Els nous Estatuts es traslladaran al protectorat i s’inscriuran en el Registre de Fundacions.
Article 42. Fusió amb una altra Fundació.
El Patronat podrà acordar la fusió de la Fundació amb una altra, previ acord concertat a tal efecte. L’acord de fusió requereix del vot favorable de la meitat més un dels
membres del Patronat, i ha de ser comunicat al protectorat.
Article 43. Extinció i liquidació de la Fundació.
La Fundació s’extingirà per les causes i segons el procediment establerts en la
legislació vigent. L’extinció de la Fundació determinarà l’obertura d’un procediment de liquidació que el Patronat durà a terme amb la supervisió del protectorat. La totalitat dels béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a Fundacions o entitats no lucratives privades que tenguin fins d’interés general semblants al de la Fundació, o bé a entitats públiques amb competències en l’àmbit de la salut mental.