Exercim les accions judicials necessàries

Exercim les accions judicials necessàries per defensar-los.