Inclou la fundació en el testament

Generalment les sentències d’incapacitat inclouen la impossibilitat de fer testament, de manera que és responsabilitat dels pares preveure el destí futur dels béns de la persona amb la capacitat d’obrar modificada; la Fundació garanteix que els béns que pugui rebre seran destinats a millorar el benestar de persones amb transtorn mental sever; les fundacions han de retre comptes anualment al jutge del que fan per cada usuari i al seu protectorat, en el nostre cas la Conselleria de Benestar Social i Cooperació, de la seva gestió i activitats. Els comptes de la nostra Fundació són públics, els podeu trobar a la secció de Memòries anuals.