El Consell de Menorca dóna suport a l’inici de les activitats de la Fundació a Menorca

El Departament de Benestar Social del Consell de Menorca, a través de la convocatòria d’ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per finançar programes d’atenció social duits a terme durant 2021, ha atorgat una ajuda de 6.000€ per la realització del projecte “Orientació legal i suport psicosocial a persones amb trastorns mentals greus i les seves famílies que es plantegen l’adopció de mesures de suport a la capacitat jurídica”. Al llarg de 2021 s’han atès una vintena de consultes i s’han fet diverses presentacions del servei d’atenció tutelar arrel d’iniciar l’actuació a Menorca.

https://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=128069&IdDep=51